Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Ymmärrä paremmin Suomen palkkatasoa

Keskipalkka Suomessa: Tilastot ja vertailu eri alojen välillä

Keskipalkka Suomessa on usein keskustelun aiheena, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten se vaihtelee eri alojen ja ammattien välillä? Tässä artikkelissa tutustumme tilastotietoihin ja vertailemme keskipalkkoja eri sektoreilla.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Paljonko suomalaiset tienaavat keskimäärin?

🇫🇮 Keskipalkat Suomessa: Mitä ne kertovat?

Keskipalkkojen tarkastelu on mielenkiintoista, sillä ne kertovat monia tarinoita suomalaisten taloudellisesta hyvinvoinnista, palkkakehityksestä vuosien saatossa sekä elintasosta. Näiden tietojen perusteella voidaan tehdä yhteiskunnallisia päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuutta varten. 📈

Mutta mitä keskipalkka ja mediaanipalkka tarkoittavat, ja miten niitä vertaillaan? Entä miten palkat vaihtelevat eri aloilla, sukupolvien ja sukupuolten välillä? Lue eteenpäin saadaksesi vastauksia näihin kysymyksiin! 😃

Palkkakäsitteet: Keskipalkka vs. Mediaanipalkka

Keskipalkka tarkoittaa sitä summaa, joka työntekijälle keskimäärin maksetaan Suomessa tietyn ajanjakson aikana, tyypillisesti kuukaudessa. Mediaanipalkka taas on järjestetyn ryhmän keskimmäinen luku eli puolet palkkajoukkossa tarkastelluista ihmisistä tienaa mediaania vähemmän ja puolet sitä enemmän. 🧮

Keskituloa käytetään usein synonyymina keskipalkalle, mutta se tarkoittaa pääasiassa ansiotuloa eli palkkatuloa. On hyvä muistaa, että palkkaan liittyvät asiat eivät ole yksioikoisia, eikä pelkkä luku välttämättä kerro kaikkea. Keskipalkka kuitenkin antaa hyvän käsityksen, jos sitä osaa tulkita oikein. 🔍

💼 Keskimääräinen palkka Suomessa: Aloit, sukupolvet ja sukupuolet

Keskipalkka vaihtelee eri aloilla, työntekijöiden iän ja sukupuolen mukaan. Nuorilla, vasta työuraansa aloittelevilla työntekijöille on usein matalampi palkka kuin vanhemmilla, kokeneemmilla työntekijöillä. Tämäkin vaihtelee kuitenkin paljon eri aloilla. 🎓

👩‍🔬 Keskiverto palkka eri aloilla

Keskimääräinen palkka Suomessa on ollut vuoden 2022 lopulla noin 3800 euroa Tilastokeskuksen mukaan. Tämä luku vaihtelee kuitenkin paljon eri alojen välillä. 💼

Korkeita palkkoja löytyy muun muassa lääkäreillä sekä päällikkö- ja johtotasoisissa tehtävissä, kun taas matalampia palkkoja on esimerkiksi hoiva- ja ravintola-alalla. 🩺🍽️

Keskipalkka vaihtelee paljon eri alojen välillä.

Esimerkiksi:

  • Lääkäreiden keskipalkka: 6575 euroa
  • Johtajatehtävänimikkeellä olevan keskipalkka: reilut 8100 euroa
  • Lähihoitajan keskipalkka: 2800 euroa
  • Myyjän keskipalkka: 2550 euroa
  • Kokin keskipalkka: 2400 euroa
  • Baristan keskipalkka: 2000 euroa

Palkan suuruus on usein sidoksissa työn vaativuuteen, koulutustaustaan ja tietoon, jota työ vaatii. 🎓

🚻 Keskiansio eri sukupolvien ja sukupuolten välillä

Keskipalkka vaihtelee paljon sukupuolten ja sukupolvien välillä. Nuoret tienaavat yleensä vähemmän kuin pidempään työelämässä olleet 40-50-vuotiaat. 👩‍💼👨‍💼

Esimerkiksi vuonna 2021:

  • Suomalaisten keskipalkka: reilut 3700 euroa
  • Miesten keskipalkka: noin 4100 euroa
  • Naisten keskipalkka: vajaa 3400 euroa

Ero sukupuolten välisissä palkoissa on selkeä. Historiallisesti naisten palkkakehitys on laahannut jäljessä miesten vastaavasta, ja naisvaltaiset alat ovat usein heikommin palkattuja. Tämä heijastuu naisten keskipalkkoihin. 🚹🚺

📊 Mediaanipalkka Suomessa: Parempi mittari?

Monesti mediaanipalkka kuvastaa paremmin suomalaisten keskimääräistä palkkatasoa kuin keskipalkka, koska se ei ole yhtä herkkä poikkeuksellisen korkeille tai matalille palkoille. Suomalaisia mediaanipalkkoja ja palkkatilastoja voi tarkastella Tilastokeskuksen sivuilta. 📊

Lopuksi, muista että palkkaneuvottelussa on hyvä tietää alan yleinen palkkataso. Käy tutustumassa työelämään liittyviin artikkeleihin ja tee vaikuttava CV CV-koneellamme ennen seuraavaa työnhakua! 🚀

📊 Mediaanipalkka: Mikä se on ja mitä se kertoo suomalaisten tuloista?

Mediaanipalkka kuvastaa suomalaisten palkkatason keskivaihetta ja antaa yleiskuvaa maan keskitulojen tilanteesta. Tässä oppaassa käsitellään mediaanipalkan määritelmää, merkitystä ja vertailua eri ammattiryhmien välillä. Lisäksi pohditaan keskitulojen kehitystä ja sitä, millainen on tyypillinen keskituloinen suomalainen.

🎯 Mediaanipalkan määritelmä ja merkitys

Mediaanipalkka on kaikista palkoista keskimmäinen luku. Mediaani tarkoittaa keskellä olevaa, siis sitä, että puolella suomalaisista on mediaanilukua pienempi palkka ja puolella taas suurempi. Mediaanipalkka kertoo keskipalkkaa paremmin keskiverron palkkatason ilman, että palkkaluokkien ääripäät vääristävät tulosta.

🇫🇮 Suomalainen mediaanipalkka on sikäli hyvä mittari, että se ei ole yhtä vääristävä kuin keskipalkka. Se on edustavampi otos palkkajoukosta, sillä siihen ei vaikuta äärilaitojen tulot yhtä vahvasti kuin keskipalkkaan. Näin ollen mediaanipalkka tasaa vääristymää, jonka hyvin vähän ja hyvin paljon ansaitsevat aiheuttavat keskipalkkaa laskettaessa.

Suomen mediaanipalkka on vuonna 2021 ollut 3315 euroa. Vastaavasti keskipalkka oli tuona vuonna reilut 3700. Näitä lukuja vertailemalla nähdään, että mediaanipalkka on huomattavasti keskipalkkaa alempi.

🏭 Mediaanipalkka eri ammattiryhmissä

Suomalainen mediaanipalkka kertoo keskivertopalkkaa edustavammin suomalaisen yhteiskunnan palkkatilanteesta. Mediaanipalkoissakin on suurta vaihtelua riippuen siitä, minkä ammattiryhmän palkoista puhutaan. Suomalaisten mediaanipalkkaan vaikuttaa erityisesti alalla vallitseva työvoimatarve, alan vaatima koulutus sekä alan yleinen kiinnostavuus.

👩‍⚕️ Esimerkiksi lääkäreiden mediaanipalkka vuonna 2021 on ollut 7647 euroa. Opettajilla vastaava mediaanipalkka on ollut tuona vuonna 3739 euroa, ja sihteerin palkka on ollut 2800 euroa. Eri alojen palkkoja ja niiden vaihteluita voi seurata esimerkiksi Duunitorin palkkavertailu eri ammateissa työkalun kautta.

Suomalaisen mediaanipalkka on myös vahvasti riippuvainen alasta, jonka palkoista puhutaan. Palkoissa on myös eroa riippuen siitä, puhutaanko yksityisen sektorin vai kuntasektorin palkoista. Tässäkin tapauksessa lääkäreiden ja johtajien mediaanipalkat ovat korkeimmasta päästä. Johtajien mediaanipalkka on ollut reilut 6900, kun taas myyjänimekkeellä olevien mediaani on yltänyt vain 2600 euroon.

💰 Keskitulot Suomessa

Suomessa verotiedot ovat julkisia ja kaikkien saatavilla. Vero- ja palkkatiedoista saa enemmän tietoa Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

📈 Keskitulojen kehitys viime vuosina

Vuonna 2019 Suomen keskitulo oli 3527 euroa. Sen sijaan vuonna 2020 samat tulot olivat 3653 euroa, ja vuonna 2021 keskitulot Suomessa olivat 3738 euroa. Tämä pieni tilasto kertoo, että keskitulojen kehitys on ollut viime vuosina positiivista, ja keskitulot ovat joka vuosi olleet kasvussa. Kasvu on ollut suurin piirtein samaa luokkaa vuodesta toiseen. Tämä on toki vain pieni otanta vuosittaisesta keskipalkasta ja kertoo koko Suomi keskitulo kokoluokan koko maassa.

Syitä keskitulon kasvuun on monia. Yleinen palkkakehitys monella alalla on ollut viime vuosina positiivista. Tämä vaikuttaa myös keskitulojen kehitykseen. Inflaatio on luonut ja tulee jatkossakin luomaan painetta palkkojen kehittymiselle.

Keskitulojen kasvu ei kuitenkaan kerro yhteiskunnasta, jossa elintaso vain paranee. Koska keskituloissa otetaan huomioon sekä hyvätuloiset että matalampipalkkaiset, se ei kerro aina totuutta suomalaisesta keskitulosta tai näytä tuloeroja eri henkilöiden välillä. Keskitulo kertoo ainoastaan kaikkien työssäkäyvien suomalaisten keskimääräisen palkan.

🧑‍💼 Keskituloinen suomalainen

Tyypillistä keskituloista suomalaista on vaikeaa kuvailla, sillä keskituloon voi yltää monessa eri ammatissa, monen eri ikäinen ja monen eri paikkakunnan työntekijä. Sekä miehet että naiset voivat tietyillä aloilla saavuttaa suomalaisen keskitulon. Miehille keskitulon saavuttaminen ja sen ylittäminen on todennäköisempää, sillä miesten tulotaso on naisia parempi.

Keskituloinen suomalainen ansaitsi vuonna 2021 noin 3700 euroa kuukaudessa. Tämänkaltainen tulo on mahdollista esimerkiksi hallinnon tai rahoituksen parissa työskentelevälle asiantuntijalle. Myös opettajat voivat päästä tähän keskituloon. Keskituloinen 2021 vuonna on todennäkösesti asunut kaupungissa ja on ollut työelämässä jo jonkin aikaa. Suomen keskitulo on vaatinut vuonna 2021 ainakin jonkin verran opiskelua, jotta keskituloiseen ammattiin on valmistunut. Opiskelutausta voi olla esimerkiksi korkeakoulusta.

Suomessa keskituloinen tulee hyvin toimeen. Yhteiskuntarakenne takaa sen, että pienituloiset saavat tukea, jolla toimeentuloa autetaan. Palkkakehitys matala- ja korkeapalkkaisten välillä kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Keskituloiset voidaan verrannollistaa enemmän parempituloisten puolelle, sillä Suomessa keskituloisten elämä ei yleisesti ole taloudellisesti hankalaa.

Keskituloinen suomalainen tienaa 3700 euroa kuukaudessa.

Palkkakehitys ja tulevaisuuden näkymät 😊

Keskitulojen palkkakehitys Suomessa on yleisesti ottaen positiivista, mutta kehityksessä on havaittavissa alakohtaista vaihtelua. Esimerkiksi asiantuntijatyössä sekä myynnin että markkinoinnin aloilla palkkakehitys on jatkuvasti positiivista. Palkkakehityksen pysyessä paikallaan inflaatio syö työväestön ostovoimaa.

Viimeaikaiset muutokset palkkatasossa 📈

Jos tarkastellaan palkkakehitystä viime vuosina, keskitulo osoittaa, että palkkakehitys on ollut positiivista. Vuodesta 2019 lähtien keskipalkka on noussut.

Vuonna 2022 uutisoitiin laajasti eri alojen palkkaneuvotteluista. Muun muassa kunta-alalla palkat nousivat, ja palkkaneuvotteluita on käyty laajasti muillakin aloilla. Syy ja paine palkkaneuvotteluihin on osaltaan inflaatio ja talouden tilanne, jossa kulut kasvavat jatkuvasti. Ihmisten ostovoima pienenee inflaation voimistuessa, ja positiivisella palkkakehityksellä yritetään vastata inflaation tuomaan ongelmaan.

Työmarkkinoilla on myös tietyillä aloilla pulaa työntekijöistä. Tämä on yksi palkkakehitystä paineistava tekijä, vaikka palkka ei yksin ole vetovoimatekijä aloille. Palkka Suomessa on yhteiskunnallisesti kannattava pitää sillä tasolla, että työväestön ostovoima pysyy hyvällä tasolla. Keskipalkka Suomessa 2023 tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään verrattuna aiempiin vuosiin.

Tulevaisuuden näkymät palkkatasossa 🔮

Palkkataso tulee todennäköisesti nousemaan myös tulevaisuudessa, varsinkin koska inflaatio on suuri tämän hetken taloudellisessa tilanteessa.

Palkkatasoon voi tulevaisuudessakin vaikuttaa erityisesti työvoiman kysyntä ja tarjonta. Jos työvoiman kysyntää on paljon, palkka on yksi asioista, joilla työstä voidaan tehdä tekijälle houkuttelevampaa. Tämä näkyy myös siinä, että Suomen keskipalkka voi tulla nousemaan tulevaisuudessa.

Toisaalta teknologinen kehitys voi korvata joillain aloilla työntekijöitä, jolloin kehitys vapauttaa työntekijöitä muihin töihin. Tämä voi tarkoittaa tietyille aloille työntekijöiden ylitarjontaa, jolloin palkkakehityksessä ei ole niin suurta painetta palkkatason nostamiselle. Teknologian kehittyessä ja yhteiskunnan muuttuessa syntyy toisaalta myös uudenlaisia aloja ja ammatteja, jotka tulevat vaikuttamaan palkkatasoihin.

Globalisaation myötä myös Suomen työmarkkinoille tulee ja täytyykin tulla ulkomaista työvoimaa, jotta työvoimatarpeeseen voidaan vastata. Tulevina vuosina työvoiman tarve tulee entisestään kasvamaan. Tämä voi vaikuttaa palkkatasoon myös alentavasti, jos ulkomaisen työvoiman palkkakehitys ei kulje samaa tahtia kuin suomalaisten työntekijöiden. Siinä tapauksessa suomalainen keskipalkka voi jäädä kehityksessä junnaamaan paikalleen.

Yhteenveto 📝

Tässä artikkelissa olemme kertoneet suomalaisista keskipalkoista. Keskipalkkojen ja mediaanipalkkojen erot on selvitetty artikkelissa. Mediaanipalkka kertoo keskipalkkaa tarkemmin ja edustavammin palkkatasosta, sillä mediaanipalkkaan ei vaikuta yhtä selkeästi tulojen äärilaidat. Keskipalkkaan puolestaan vaikuttaa kaikki tulot, myös erityisen huonopalkkaiset sekä erittäin korkeapalkkaisten palkka. Tämän vuoksi keskipalkka on usein mediaanipalkkaa suurempi. Eniten tienaava vähemmistö nostaa keskipalkkatilastoja.

Keskipalkkoja tarkastelemalla saadaan tärkeää tietoa suomalaisten tuloista, tulokehityksestä ja keskiansioista. Varsinkin pitkittäistilastointi kertoo selkeästi palkkakehityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Palkkaerot ovat voimakkaasti sukupuolittuneita. Edelleen naisten keskipalkka on miehiä matalampi. Samoin keskipalkat eri aloilla vaihtelevat huomattavasti. Korkeampaa koulutusta vaativat johtotasoiset tehtävät ovat yleisesti kovempi palkkaisempia kuin sellaiset alat, joihin ei tarvitse koulutusta ja joilla näin ollen työvoiman tarjonta on suurempi.

Keskipalkka kertoo suomalaista yhteiskunnasta 🇫🇮

Suomalaisten keskipalkka netto on mittari, jolla voidaan tehdä johtopäätöksiä Suomen taloudesta ja yhteiskunnasta. Keskipalkkoja vertailemalla nähdään yhteiskunnan kehitys, ja sitä voidaan verrata muihin maihin. Hedelmällisintä on kuitenkin vertailu Suomen sisällä eri vuosien väliseen palkkakehitykseen. Suomen sisällä tehtävä palkkavertailu antaa paremman kuvan Suomen taloudellisesta tilanteesta, mutta myös eri alojen arvostuksesta.

Palkka on yksi mittari, jolla alan arvostusta voidaan tarkastella. Matalapalkkaisten alojen tärkeys suomalaisen hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan toimintaan on merkittävä. Mielenkiintoista onkin, että tärkeys ei välttämättä näy vielä palkoissa.

Keskitulo Suomessa kertoo elintasosta. Keskimääräinen vuosipalkka on Suomessa korkeampi verrattuna esimerkiksi kehittyviin maihin. Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan olevan globaalissa mittakaavassa hyvätasoinen, vaikkakin keskitulo on vain yksi hyvinvointivaltion mittareista.

Tämä artikkeli on kertonut Suomen keskipalkoista. Vaikka palkkakehitys on jatkuvasti positiivista, on Suomessa tuloerot hyvätuloisten ja matalatuloisten välillä kasvamassa jatkuvasti. Tämä tuloero luo kuiluja ihmisten välille, ja tuloerot tulevat varmasti kasvamaan myös tulevaisuudessa. Näin ollen keskipalkka ei välttämättä kerro yksinään koko totuutta suomalaisesta palkkatilanteesta vaan huomiota pitää aiempaa enemmän kiinnittää myös mediaanipalkkaan sekä erityisesti matalamman pään palkkatasoihin.

Pärjääkö keskituloinen suomalainen?

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas