Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Kaikki mitä sinun tulee tietää virkavapaasta

Virkavapaa: oikeutesi ja velvollisuutesi

Virkavapaa on työelämän joustomuoto, joka antaa työntekijälle mahdollisuuden pitää tilapäinen tauko työstä erilaisten syiden takia. Tässä artikkelissa käsitellään virkavapaan eri muotoja, hakuprosessia ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Saavuta unelma-ammatisi

🌴 Virkavapaa: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Virkavapaat ovat monelle tuttuja eri nimillä, kuten sapattivapaa, henkilökohtainen vapaa tai työvapaa. Moni käyttää virkavapaansa esimerkiksi opiskeluun tai matkailuun. Kaikilla näillä kuitenkin tarkoitetaan työntekijän ottamaa palkatonta vapaata työstä.

🤔 Mikä on virkavapaa?

Jos työntekijä haluaa muusta kuin lakiin liittyvästä syystä vapaata, tulee siitä aina sopia työnantajan kanssa. Laissa määriteltyjä vapaita ovat esimerkiksi perhevapaa tai opintovapaa. Virkavapaa sovitaan siis työnantajan kanssa, ja siitä sopiminen on aina vapaaehtoista. Työnantaja voi olla myös antamatta vapaata tai asettaa erilaisia ehtoja tai kesto virkavapaalle. Virkavapaita myönnettäessä kaikkia työntekijöitä on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti.

Virkavapaa kannattaa aina sopia kirjallisesti työnantajan kanssa. Vapaaseen liittyvät ehdot on syytä kirjata sopimukseen mahdollisimman tarkkaan. Jokainen työntekijä saa käyttää sen siten, miten itse haluaa, eikä työnantaja voi määritellä, mihin vapaata käytetään.

Minustako koodari?

📝 Virkavapaan hakeminen ja ehdot

Virkavapaata voi hakea käytännössä kuka tahansa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva henkilö. Julkisella puolella virkavapaasta ei ole nimenomaisia erillisiä säännöksiä, eikä niitä ole monessa yksityisenkään puolen työehtosopimuksessa. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta vapaan saamiseen, vaan siitä neuvotellaan aina tapauskohtaisesti työnantajan kanssa. Sen saaminen edellyttää työnantajan hyväksyntää.

Työntekijän on syytä pyytää kirjallinen sopimus vapaasta, koska siitä säädetyt lait ovat hyvin vähäisiä. Etenkin vapaan pitämiseen ja päättymiseen liittyvät ehdot tulisi olla tarkoin selvillä. Esimerkiksi työsopimukseen kuuluvia etuja ei automaattisesti saa käyttöön virkavapaan aikana. Moni asia on kuitenkin aina sovittavissa, joten eduistakin kannattaa keskustella. Työterveyshuollon antaminen virkavapaalla olevalle voi olla hyvä, koska sillä varmistetaan työntekijän työkyky myös hänen paluutaan ajatellen.

Virkavapaalla ei saa tehdä mitä tahansa, ja työntekijä on yhä työsuhteessa työnantajaansa, vaikkakin palkkaa ei makseta. Joskus virkavapaata otetaan, koska mennään työskentelemään toiselle työnantajalle. Tällöin palkka juoksee toisen työnantajan pussista. Mutta ota kuitenkin huomioon, ettet välttämättä voi tehdä töitä työnantajasi kilpailijalle.

💰 Palkaton ja palkallinen virkavapaa

Palkattomia vapaita voidaan myöntää erilaisiin tilanteisiin. Moni haluaa käyttää palkattoman vapaan esimerkiksi opiskeluun tai toisen työn tekemiseen.

🔄 Palkaton vapaa toisen työn takia

Mentäessä tekemään töitä toisen työnantajan lukuun, tulee työntekijän selvittää, koskeeko häntä kilpailukielto. Jos työntekijällä on kilpailukielto, hän ei voi työskennellä kilpailevassa yrityksessä. Työtä voidaan kuitenkin tehdä organisaatiossa, joka ei kilpaile virkavapaata ottavan työntekijän toisen työpaikan kanssa.

🏖️ Palkaton loma

Palkattomalla lomalla tarkoitetaan hieman eri asiaa kuin virkavapaalla. Kyseessä on kuitenkin loma, jonka työntekijä ottaa omaan lukuunsa. Tällöin palkanmaksu keskeytyy. Palkattoman loman aikana työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta, mutta työsuhde säilyy. Työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää sopimaan palkatonta lomaa eikä työnantajalla ole pakkoa myöntää sitä. Palkattomaan lomaan työnantajan ei tarvitse useinkaan hankkia sijaista, koska työt saadaan tehtyä erilaisin sisäisin järjestelyin. Joskus kesäksi työpaikoille on kuitenkin voitu ottaa kesätyöntekijöitä, jotta työntekijöiden lomat mahdollistuisi. Tällöin myös palkattoman loman pitäminen voi olla mahdollista, jos työpaikalla on tarpeeksi resursseja järjestellä loma.

Minustako koodari?

📆 Puolen vuoden palkaton vapaa

Kun puhutaan puolen vuoden palkattomasta vapaasta, voidaan puhua jo virkavapaasta. Tämän pituisen vapaan voi käyttää siihen, mihin itse haluaa, mutta vapaa tulee kuitenkin sopia työnantajan kanssa. Usein tämän pituisiin vapaisiin työnantajan tulee palkata jo jokin toinen henkilö tai sopia työn uudelleenjärjestelyistä työpaikalle jäävien työntekijöiden kanssa. Jonkun on tehtävä vapaalle jäävän työntekijän tehtävät.

🔗 Lisää tietoa työelämästä löydät täältä

🔗 Täältä löydät vinkkejä työnhakuun

🔗 Aloita CV:n luominen kätevästi CV-koneellamme!

Palkallinen virkavapaa: mitä se tarkoittaa? 🤔

Joissakin työehtosopimuksissa on mahdollisuus toteuttaa palkallinen virkavapaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että saat pitää vapaata töistä ja samalla sinulle maksetaan palkkaa. Esimerkiksi KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) sisältää erilaisia palkallisia virkavapaita. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • sairasloma 🤒
 • palkallinen äitiys- ja isyysvapaa 👶
 • palkallinen loma työtapaturman johdosta 🚑
 • jotkut virka- sekä työvapaat, kuten vaikkapa tietyt syntymäpäivät 🎂

Nämä vapaat ovat kuitenkin aina TES-kohtaisia eli ne vaihtelevat eri työehtosopimusten mukaan. Joskus virkavapaa voi koskea esimerkiksi koulutukseen osallistumista 📚.

Palkanmaksu määräytyy aina näissä tilanteissa käytettävissä olevan työehtosopimuksen mukaan. Kuitenkin lähtökohtaisesti muista syistä määrätty virkavapaa ei ole palkallista vapaata.

Virkavapaan vaikutus työsuhteeseen: mitä sinun tulisi tietää? ⚖️

Yksinkertaisuudessaan virkavapaalla ei ole suuria vaikutuksia työsuhteen voimassaoloon, sillä se pysyy yhä voimassa, vaikka palkanmaksu keskeytyykin. Muilta osin sopimuksen osat eivät kuitenkaan välttämättä päde. Tästä syystä virkavapaaseen tuleekin varautua hyvin itse taloudellisesti, sillä palkkaa ei tule virkavapaalla työnantajalta 💰.

Työnantajan kanssa voi neuvotella erikseen, pysyykö jotkut työsuhteeseen kuuluvat etuudet yhä voimassa, vaikka ne eivät normaalisti virkavapaalla olisikaan voimassa. Tästä voi olla myös hyötyä työnantajalle. Esimerkiksi työterveyshuolto voi olla hyvä olla työntekijän käytössä myös virkavapaalla, jotta työntekijän työkyky säilyy 🩺.

Virkavapaiden ottaminen voi olla hyvä keino lisätä tuloja omaan elämään. Tällöin kuitenkin on syytä huomioida se, voiko työtä suorittaa olemalla samalla työsuhteessa toiseen yritykseen. Moni päätyy tekemään virkavapaalla aivan toisia tehtäviä tai kokeilemaan jotain uutta, mikä kiinnostaisi itseään. Töiden tekeminen on siis sallittu myös virkavapaalla, mutta siihen, mitä työtä voi tehdä, tulee kiinnittää huomiota 🧐.

Vuoden virkavapaa: mitä se tarkoittaa käytännössä? 📆

Jotkut lähtevät tekemään töitä esimerkiksi ulkomaille tai Suomen sisällä toiseen yritykseen. Tällöin monesti tulee kyseeseen vuoden pituinen virkavapaa, jos toinen työ on pidempiaikainen. Lähtökohtaisesti virkavapaata voi saada kuinka pitkäksi aikaa tahansa, mutta työnantajalla on lopulta päätösvaltaa sen suhteen kuinka pitkäksi aikaa se myöntää virkavapaata 🕰️.

Palkattoman vapaan vaikutukset lakisääteisiin etuuksiin: mitä sinun tulisi tietää? 📜

Aina ennen palkattomalle vapaalle jäämistä on syytä perehtyä ajantasaiseen lainsäädäntöön koskien esimerkiksi lakisääteisiä etuuksia kuten sairauslomaa ja ansiosidonnaista. Palkattomalta vapaalta ei välttämättä esimerkiksi kerry vuosilomia työntekijälle. Lisäksi esimerkiksi jos sairastut ennen virkavapaalle jäämistä, on näissä kohdin eri sovelluksia eri työsopimusehdoissa. Tästä syystä kannattaakin aina ottaa selvää olemassa olevasta työehtosopimuksesta, miten asiat hoituvat. Jos otat palkatonta virkavapaata, jäät ikävä kyllä ilman ansiosidonnaista päivärahaa. Et ole tällöin siis oikeutettu työttömyysetuuteen.

Minustako koodari?

Virkavapaa eri työehtosopimuksissa: miten se vaihtelee? 🔍

Sapattivapaa vaihtelee työehtosopimuksissa. Käytännössä virkavapaista ei ole säädetty oikeastaan missään työehtosopimuksessa sen selkeämmin, vain harvat sopimukset sisältävät tietoja virkavapaasta. Esimerkiksi kunta-alan työehtosopimuksessa virkavapaista säädetään aina tapauskohtaisesti, joten siihen ei ole erillistä ohjetta. Ainoastaan ohjeita on esimerkiksi varusmiespalvelusta varten. Yksityisellä sektorilla ei myöskään ole säädetty erikseen virkavapaista. Kuitenkin julkisen alan valtion virkamieslaissa, kirkkolaissa ja kunnallisessa viranhaltijan laissa on säädetty erikseen virkavapaista.

Lopulta, virkavapaan käyttäminen voi olla hyödyllistä monella tapaa, mutta on tärkeää tietää sen vaikutukset työsuhteeseen ja talouteen. Muista aina tutustua oman työehtosopimuksesi sääntöihin ja keskustella työnantajasi kanssa ennen virkavapaan ottamista.

Jos olet virkavapaalla ja haluat hyödyntää ajan työnhaussa, suosittelemme kokeilemaan CV-konettamme, jolla voit helposti luoda ammattimaisen ansioluettelon. Tutustu myös muihin hyödyllisiin artikkeleihimme, kuten työhaastatteluun valmistautumiseen ja työhakemuksen kirjoittamiseen.

Muita aiheeseen liittyviä käsitteitä 📚

Toimivapaa ja virkavapaa – mikä ero? 🤔

Toimivapaalla tarkoitetaan työnantajan myöntämää vapaata, joka on sama asia kuin virkavapaa. Kuitenkin moni miettii, voiko virkavapaan aikana tehdä töitä yrittäjänä. Tähän vastaus on, että esimerkiksi kevytyrittäjyys onnistuu virkavapaan aikana. Rajoittava tekijä kuitenkin on, ettet voi tehdä työnantajasi liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. 🚫

Hakeminen ja keskeyttäminen ⌛

Joskus virkavapaata tulee hakea kirjallisesti sille erikseen tarkoitetulla lomakkeella. Näin on usein etenkin kunta-alalla. Ota siis huomioon virkavapaata halutessasi, miten sitä voi hakea ja miten siitä neuvotellaan työpaikallasi. 📝

Työntekijän on syytä ottaa huomioon, että virkavapaata ei voi yksipuolisesti myöskään keskeyttää ja palata työhön silloin kun itseään huvittaa. Tästäkin tulee sopia erikseen työnantajan kanssa. Sovittua vapaata ei voi myöskään muuttaa palkalliseksi sairauslomaksi. Monesti sopimusta ei myöskään saa usein peruttua, jos se on jo tehty. Täten sinun tulee olla täysin varma, että haluat pitää virkavapaata. 🤷

Ota huomioon, että virkavapaalla ei tarkoiteta työlomaa. Työloma on sama asia kuin sairasloma, jolloin työntekijä on estynyt toteuttamaan työtään. 🛌

Minustako koodari?

Käyttäjien kokemuksia virkavapaasta ja siihen liittyvistä asioista 💼✈️

Unelmien toteuttaminen virkavapaan aikana 🌍

Moni on kokenut ja toteuttanut unelmiaan virkavapaan aikana. Se on ollut monelle elämää mullistava positiivinen kokemus, joka on mahdollistanut itsensä toteuttamisen. Monet virkavapaata hyödyntäneet ovat kokeneet, että he eivät saa sen hetkisestä työstään enää mitään irti ja tarvitsevat irtiottoa. Monesti virkavapaata halutaan ottaa, kun huomataan, että ollaan jääty paikoilleen. 🔄

Esimerkiksi eräs henkilö halusi kokeilla omia siipiään ulkomailla ja toteutti maailmanympärysmatkan virkavapaalla. Hyvä puoli virkavapaassa on ollut, että työhön pääsee takaisin vapaan jälkeen. Sen rahoittaminen on kuitenkin koitunut monelle haasteeksi. Virkavapaa onkin vaatinut monelta säästämistä ja säästeliäisyyttä, vaikka omia unelmia on ollut mahdollista toteuttaa tällä tapaa. 💰

Loppusanat 🌟

Työntekijälle ja työyhteisölle virkavapaalla voi olla monia eri merkityksiä. Usein työntekijälle se on mahdollisuus toteuttaa itseään uudella alalla tai työelämän ulkopuolella. Työyhteisölle se voi olla raskaskin pala purtavaksi. Monelle tärkeä työkaveri lähtee hetkellisesti yhteisöstä. Jatkossa tulee myös miettiä, miten muut saavat myös tasavertaisen kohtelun virkavapaata hakiessa. 🧐

Oikein hyödynnettynä virkavapaa antaa hyviä mahdollisuuksia työntekijälle, mutta myös työyhteisölle. Joku työntekijä voi esimerkiksi ottaa lähtevän työntekijän tehtäviä ja laajentaa omaa osaamistaan. Virkavapaa voi tarjota myös mahdollisuuden palakata uuden osaajan työpaikalle. 💪

Ulkoisia linkkejä 🌐

Olemme keränneet muutaman hyödyllisen linkin liittyen aiheeseen:

 1. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös työaikalain soveltamisalasta
 2. Kunta-alan työehtosopimus (KVTES)
 3. Kaupan alan työehtosopimus
 4. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus
 5. Teollisuusliitto
 6. Murse.fi: Millainen on olla virkavapaalla?
 7. Kutsu vapauteen: Olihan urakka, mutta nyt se on tehty!
 8. Lily: Virkavapaa – mitä se tarkoittaa?

Muista, että virkavapaan aikana on myös hyvä hetki päivittää CV:si! Kokeile helppokäyttöistä CV-konettamme ja tee vaikutus tuleviin työnantajiin! 😉

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas