Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Onnistu kehityskeskustelussa: 10 vinkkiä

Kehityskeskustelu: Tavoitteet, valmistautuminen ja vinkit

Kehityskeskustelu on tärkeä tilaisuus työntekijän ja esimiehen välisessä vuorovaikutuksessa. Sen avulla voidaan keskustella työntekijän tavoitteista, kehittymisestä ja työhyvinvoinnista. Tässä artikkelissa käymme läpi kehityskeskustelun tavoitteet, valmistautumisen ja parhaat vinkit onnistuneeseen keskusteluun.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Kehityskeskustelu 2023 - Näin valmistaudut ja onnistut keskustelussa

Kehityskeskustelu

Johdanto

Lähes jokainen törmää jossain vaiheessa uraansa kehityskeskusteluun. Tällä tarkoitetaan säännöllistä keskustelua alaisen ja esimiehen välillä, jonka päätarkoitus on työn sujuvoittaminen ja työntekijän kykyjen vahvistaminen. Kehityskeskustelu voi olla sisällöltään monenlainen, mutta se käydään yleensä tiettyjen kysymysten ympärillä, kuten työn laatuun, työn määrään sekä työn kehittämiseen liittyvät aiheet. Kehityskeskusteluun kannattaa valmistautua huolella, sillä sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä niin yksittäisen työntekijän kuin koko työyhteisönkin kannalta.

Mikä on kehityskeskustelu?

Mikä on kehityskeskustelu?

Kehityskeskustelussa esimies ja alainen käyvät yhdessä läpi alaisen työhön liittyviä asioita. Se eroaa tavallisesta työhön liittyvästä puheesta siten, että se ei ole satunnaista ja sillä on tietyt tavoitteet täytettävänä. Paitsi työhön liittyvien asioiden kehittäminen, kehityskeskustelu on parhaimmillaan mainio keino selvittää myös työntekijän motivaatiota ja sitoutumista työhön. Tämä edellyttää, että kehityskeskustelut käydään avoimessa ja hyvässä hengessä.

Kehityskeskustelun merkitys työelämässä

Parhaimmillaan kehityskeskustelu hyödyttää sekä yksittäistä työntekijää että kokonaista yksikköä tai jopa suurta yritystä. Työntekijä pystyy kehityskeskustelun avulla ymmärtämään hänelle asetettuja tavoitteita ja seuraamaan, onko niitä saavutettu. Keskustelu auttaa luomaan uusia työtapoja ja innovaatioita, jotka hyödyttävät työyhteisöä laajemminkin. Keskustelun on todettu vaikuttavan myös positiivisesti työhyvinvointiin muun muassa lisäämällä työntekijöiden yhteishenkeä ja pitämällä työn määrä kohtuullisena.

Kehityskeskustelun valmistelu

Kehityskeskustelu onnistuu sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä perusteellisemmin kumpikin osapuoli on siihen valmistautunut. Aika, joka kehityskeskustelun valmistautumiseen käytetään, on investointi, joka maksaa itsensä takaisin positiivisissa tuloksissa.

Kehityskeskustelulomakkeen käyttö ja hyvä kehityskeskustelupohja

Kehityskeskustelussa on hyvä käyttää kehityskeskustelupohjaa, joka tarjoaa keskustelulle useita etuja. Valmis pohja kysymyksineen tarjoaa keskustelulle raamit, joiden sisällä on helppo pysyä ja edetä loogisesti vaihe vaiheelta. Kun keskustelussa esiin nousseet asiat merkitään pohjaan, varmistetaan muun muassa kehityskeskustelun oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. Valmis pohja tarjoaa myös mahdollisuuden palata myöhemmin kehityskeskustelun sisältöön ja arvioida kehitystä.

Jos tarvitset apua työelämään liittyvissä asioissa, kuten CV:n tai työhakemuksen kirjoittamisessa, kokeile CV-konettamme, joka auttaa sinua luomaan ammattimaisen ansioluettelon helposti ja nopeasti.

Kehityskeskusteluun valmistautuminen

Määrittele omat ja henkilökohtaiset tavoitteet työssä

Ennen kehityskeskustelua työntekijän kannattaa pohtia omia tavoitteitaan työssään henkilökohtaisella tasolla. Keskustelussa näitä tavoitteita voidaan tarkentaa ja varmistaa, että työnantajalla on sama näkemys niiden sisällöstä. Henkilökohtaisten tavoitteiden määrittely auttaa ymmärtämään, mihin omassa työssä kannattaa keskittyä, jotta se on tehokasta ja tuloksellista.

Valmistaudu kehityskeskustelukysymyksiin ja vastauksiin

Sekä työnantajan edustajan että työntekijän on tärkeää valmistautua kehityskeskustelukysymyksiin ja vastauksiin, jotta keskustelu etenee sujuvasti. Tämä ei tarkoita, että vastaukset olisi kirjattu valmiiksi etukäteen, mutta valmistelu auttaa keskittymään olennaiseen keskustelun aikana. On myös hyvä selvittää itselleen kehityskeskustelujen tarkoitus ja merkitys.

Kerää rakentavaa palautetta ja esimerkkejä

Rakentavan palautteen antaminen on tärkeää kehityskeskustelussa. Hyvä palaute auttaa kehittymään, mutta sen antaminen vaatii taitoa. Palaute tulee antaa asiallisesti ja sen pitää liittyä työasioihin, ei palautteen saajan persoonaan. Konkreettiset esimerkit auttavat ymmärtämään palautteen merkityksen, ja tekevät omien toimintatapojen muuttamisesta helpompaa.

Muista antaa palautetta myös onnistumisista ja hyvistä toimintatavoista. Myönteinen palaute kannustaa kehittymään entisestään. Kehityskeskustelussa molemmat osapuolet voivat antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Kehityskeskustelun aloitus ja eteneminen

Kehityskeskustelussa ei tarvitse ujostella.

Aloita keskustelu ja luo rento ilmapiiri

Kehityskeskusteluun kannattaa varata riittävästi aikaa, ja pyrkiä luomaan rento ja miellyttävä tilanne keskustelun alkuun. Keskustelu voidaan aloittaa pohdimalla menneitä työtehtäviä ja niiden sujumista molempien osapuolten näkökulmasta.

Tarkastelkaa yhdessä aikaisempia tavoitteita ja niiden toteutumista, hyödyntäen edellisen kehityskeskustelulomaketta muistin virkistäjänä. Keskustelun vetäjän on hyvä rohkaista avointa ja rehellistä keskustelua molemmilta osapuolilta.

Kehityskeskustelun tavoitteet ja aihealueet

Keskustelun aihealueet voidaan jakaa yleisiin tavoitteisiin ja omiin tavoitteisiin työssä. Kysymysten sisältö ja tavoitteiden muodostuminen riippuu muun muassa alasta ja keskustelun tavoitteista.

Tavoitteet työssä ja työelämässä

Kehityskeskustelussa määritellään tavoitteet, joita työntekijä haluaa saavuttaa työssä ja työelämässä. Tavoitteet tulee määritellä tarkasti, mutta realistisesti. Epärealistiset tavoitteet voivat heikentää työmotivaatiota. Jotkut tavoitteet voidaan mitata numeraalisesti, mutta usein mittarit ovat laadullisia.

Henkilökohtaiset tavoitteet ja omat tavoitteet työssä

Määritellessä henkilökohtaisia tavoitteita, on hyvä huomioida työntekijän persoona ja resurssit. Työntekijän kuunteleminen auttaa tunnistamaan hänen vahvuutensa ja kehittymiskohteensa. Aktiivinen osallistuminen tavoitteiden määrittelyyn auttaa työntekijää sitoutumaan niiden saavuttamiseen.

Kokeile CV-koneemme avulla, kuinka helppoa on luoda ammattimainen ansioluettelo!

Kehityskeskustelussa esiintyvät kysymykset ja vastaukset

Yleiset kehityskeskustelukysymykset

Tyypillisiä kehityskeskustelukysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Miten olet mielestäsi onnistunut kuluneella kaudella työtehtävissäsi? 🎯
  • Millaisia ovat työtehtäväsi ja onko niitä sopivasti? 📋
  • Minkälaisia tavoitteita sinulla on tulevalle kaudelle? 🚀
  • Saatko kylliksi palautetta ja millaista palautetta toivot saavasi? 🔄
  • Onko sinulla koulutustarpeita? 📚
  • Oletko tyytyväinen työhösi? 😊

Mitä vastata kehityskeskustelussa?

Kehityskeskusteluvastaukset esimerkkejä

Kehityskeskusteluvastauksissa kannattaa olla rehellinen. Vastauksissa kannattaa osoittaa oma innokkuutensa sekä kertoa, millaisin keinoin innokkuutta pystyy purkamaan kyseisessä työtehtävässä organisaation hyväksi. Esitä esimerkkejä selkeästi ja jäsennä ne erillisinä osina tekstistä, jotta ne erottuvat.

KUVA: Työntekijä ja esimies keskustelevat kehityskeskustelussa

Kehityskeskustelun kysymykset ja vastaukset esimerkkejä

Tyypillinen kehityskeskustelukysymys pyytää määrittelemään, millaisia tavoitteita itse itselleen haluaa asettaa. Tällöin on hyvä ajatella asiaa laajemmin sen kannalta, miten oma työpanos hyödyttää työnantajaa ja perustella tämä konkreettisin esimerkein. Omaa jaksamista koskeviin kysymyksiin tulee vastata realistisesti, jolloin samalla osoittaa vastuullisen asenteensa työssä jaksamista kohtaan.

Palaute esimiehelle ja rakentava palaute

Esimiehelle palaute esimerkki

Kehityskeskustelussa annetaan palautetta myös esimiehelle. Työntekijän on hyvä miettiä jo etukäteen, mistä asioista ja miten hän haluaa antaa palautetta. Palautteen tulee aina olla rakentavaa, ja se on hyvä sitoa esimerkkiin siitä, mitä on tapahtunut ja kuinka olisi toivonut, että asia hoidetaan. Hyvä esimies osaa kehittyä palautetta saatuaan.

Rakentava palaute esimerkki

Kaikki rakentava palaute kannattaa esittää esimerkein varustettuna ja selkeästi. Palautetta tulisi antaa ainoastaan sellaisista asioista, joihin toinen voi aidosti vaikuttaa. Liian ehdoton ei kannata olla, joten esimerkiksi "aina"-, "ikinä"- ja "ei koskaan" -ilmauksia kannattaa välttää. Palautetta antaessa tulee olla suora ja asiallinen, eikä sellaista palautetta tarvitse pahoitella, jonka antaa aiheesta.

Muista, että kehityskeskustelu on erinomainen tilaisuus keskustella urasuunnitelmista, tavoitteista ja työssä kehittymisestä. Jos sinulla on tarve päivittää tai parantaa ansioluetteloasi, tutustu CV-koneeseemme, joka auttaa sinua luomaan ammattimaisen ja vaikuttavan CV:n käden käänteessä.

Yhteenveto

Tavoitekeskustelun merkitys ja hyödyt

Onnistunut tavoitekeskustelu hyödyttää koko työyhteisöä. Se parantaa työmotivaatiota ja pienentää työstressiä selkiyttäessään tavoitteita. Lisäksi se auttaa työntekijöitä ja johtoa ymmärtämään toisiaan ja vähentää raja-aitoja. Säännöllisesti toistuvat tavoitekeskustelut auttavat näkemään, onko yhtiöllä selkeä linja ja onnistuuko se saavuttamaan asetettuja määränpäitä.

Miten kehityskeskustelut edistävät urakehitystä ja työhyvinvointia

Kehityskeskustelut tekevät työntekijän tietoisemmaksi omasta potentiaalistaan, jolloin hän voi hyödyntää ja kehittää sitä entistä paremmin. Kun työntekijä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön, hän tekee sitä motivoituneemmin. Työnantajalle kehityskeskustelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua työntekijöihin pintaa syvemmältä ja nähdä heidän vahvuutensa, jolloin myös mahdollisuus toimivaan urakehitykseen kasvaa.

Kehityskeskustelujen avulla työntekijät voivat saada arvokasta palautetta ja ohjausta uransa suunnittelussa. Tämä voi auttaa heitä löytämään uusia työelämätaitoja ja kehittämään jo olemassa olevia taitojaan. Keskustelujen aikana voidaan myös keskustella mahdollisista koulutustarpeista ja suunnitella niitä yhdessä työnantajan kanssa.

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työntekijät kokevat tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Kehityskeskustelut tarjoavat tähän erinomaisen tilaisuuden, sillä niissä voidaan käsitellä työntekijän kokemuksia työyhteisössä, työkuormitusta ja muita työhön liittyviä asioita.

Tavoite- ja kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta on tärkeää valmistautua niihin huolellisesti. Mieti, mitkä ovat omat tavoitteesi keskusteluille ja mitä haluat saada niistä irti. Älä pelkää tuoda esille omia ajatuksiasi ja näkemyksiäsi, sillä ne auttavat rakentamaan avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä keskustelun aikana.

Muista, että hyvä työhakemus ja ansioluettelo ovat ensimmäinen askel kohti uusia uramahdollisuuksia. Kokeile CV-konettamme, jolla voit helposti luoda ammattimaisen ja vaikuttavan ansioluettelon, joka auttaa sinua erottumaan työnhaussa.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas