Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Työelämätaidot CV:ssä - miten korostaa osaamistasi työnantajalle

Työelämätaitojen, kuten vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja digitaalisten taitojen, korostaminen CV:ssä auttaa erottumaan työnantajien silmissä. Opi esittelemään taitosi vaikuttavasti.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä

CV taidot

CV-taidot ovat tärkeä osa työnhakua, sillä ne kertovat hakijan osaamisesta potentiaaliselle työnantajalle. Hyvä CV korostaa hakijan vahvuuksia ja osaamista työn kannalta oleellisilla osa-alueilla. Taitopohjainen CV on nykyään yleinen tapa esitellä omaa osaamistaan.

Tässä artikkelissa käydään läpi taitopohjaisen CV:n rakennetta ja hyötyjä. Artikkeli esittelee tärkeitä taitoja, joita CV:ssä kannattaa tuoda esille, kuten tiimityötaidot, tunnetaidot, ongelmanratkaisutaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot sekä datan analysointitaidot. Lisäksi artikkelissa neuvotaan, kuinka CV:n tiivistelmällä ja profiilitekstillä voi tehdä vaikutuksen työnantajaan.

Artikkeli opastaa myös kovan ja pehmeiden taitojen erotteluun CV:ssä sekä teknisten ja IT-taitojen esittelyyn. CV:n visuaalisuuteen ja ulkoasuun kiinnitetään huomiota antamalla vinkkejä sen parantamiseksi. Lopuksi annetaan ohjeita taitojen esittämiseen CV:ssä sekä esitellään tärkeimmät työelämätaidot vuonna 2023.

2. Taitopohjainen CV

Mikä on taitopohjainen CV?

Taitopohjainen CV eroaa perinteisestä ansioluettelosta siten, että siinä painotetaan työhistorian ja koulutuksen sijaan elämän varrella kertyneitä taitoja. Tämäntyyppinen CV sopii erityisesti nuorille työnhakijoille ja alanvaihtajille, jotka haluavat korostaa osaamistaan ja potentiaaliaan työnhakutilanteessa.

Taitopohjaisen CV:n rakenne

Seuraavassa on esimerkki taitopohjaisen CV:n rakenteesta:

 1. Tiivistelmä ja profiiliteksti: Aloita CV napakalla tiivistelmällä, joka kertoo lyhyesti osaamisestasi ja tavoitteistasi. Keskeiset taidot: Listaa tärkeimmät taidot, jotka ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan. Voit käyttää esimerkiksi seuraavia kategorioita:
  • Tiimityö
  • Tunnetaidot
  • Ongelmanratkaisutaidot
  • Suunnittelu- ja organisointitaidot
  • Datan analysoiminen ja raporttien laatiminen
 2. Kielitaidot: Mainitse puhumasi kielet ja niiden taitotasot. Voit käyttää esimerkiksi Kielitaidot-sivua apuna.
 3. Tekniset taidot ja IT-osaaminen: Listaa hallitsemasi ohjelmistot, järjestelmät ja muut tekniset taidot. Hyödynnä IT-taidot-sivua lisätiedon saamiseksi.
 4. Koulutus: Vaikka taitopohjaisessa CV:ssä koulutuksen painoarvo on matalampi, mainitse silti suorittamasi tutkinnot ja niiden suoritusajat. Käytä Koulutus-sivua apuna.
 5. Työkokemus: Mainitse lyhyesti 2-3 tärkeintä työtehtävää, vaikka työhistorian painoarvo onkin matalampi taitopohjaisessa CV:ssä.
 6. Harrastukset: Voit mainita harrastuksesi, jos ne ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan. Käytä Harrastukset-sivua apuna.

Visuaalisuus ja ulkoasu

Panosta CV:n ulkoasuun, sillä visuaalisuus tukee mahdollisuutta erottua työnhakijoiden joukosta. Voit käyttää Visuaalinen cv-sivua inspiraation lähteenä.

Vinkkejä taitojen esittämiseen

Kun esität taitojasi taitopohjaisessa CV:ssä, pyri korostamaan niiden merkitystä ja soveltuvuutta haettavaan työpaikkaan. Voit käyttää esimerkiksi Osaamispohjainen-sivua lisävinkkien saamiseksi.

Yhteenveto:

 • Taitopohjainen CV korostaa taitoja työhistorian ja koulutuksen sijaan.
 • Tämä CV-tyyppi sopii erityisesti nuorille työnhakijoille ja alanvaihtajille.
 • Rakenna CV sisältämään tiivistelmä, keskeiset taidot, kielitaidot, tekniset taidot, koulutus, työkokemus ja harrastukset.
 • Panosta visuaalisuuteen ja ulkoasuun erottuaksesi työnhakijoiden joukosta.
 • Korosta taitojen merkitystä ja soveltuvuutta haettavaan työpaikkaan.

3. Tärkeät taidot CV:ssä

Tiimityö

Tiimityö on keskeinen taito monissa työtehtävissä, ja se on tärkeää mainita CV:ssä. Voit kertoa hakemuksessa tarkemmin projekteista, joissa olet ollut mukana, sekä kuinka suoriuduit niiden aikataulutuksessa ja organisoinnissa.

Tunnetaidot

Tunnetaidot ovat tärkeitä työelämässä, ja niiden mainitseminen CV:ssä voi tehdä siitä houkuttelevamman. Esimerkiksi empatia, itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat tunnetaitoja, jotka voivat auttaa sinua menestymään työssäsi.

Ongelmanratkaisutaidot

Ongelmanratkaisutaidot ovat arvokkaita monissa eri työtehtävissä. Mainitse CV:ssä, miten olet ratkaissut ongelmia aiemmissa työtehtävissäsi tai harrastuksissasi.

Suunnittelu- ja organisointitaidot

Suunnittelu- ja organisointitaidot ovat tärkeitä monissa työtehtävissä. Voit mainita CV:ssä esimerkkejä siitä, miten olet suunnitellut ja organisoinut projekteja tai tapahtumia.

Datan analysoiminen ja raporttien laatiminen

Datan analysoiminen ja raporttien laatiminen ovat tärkeitä taitoja monissa työpaikoissa, vaikka kyseessä ei olisikaan suoraan dataan ja sen analysoimiseen liittyvä työpaikka. Voit mainita CV:ssä esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt näitä taitoja aiemmissa työtehtävissäsi tai harrastuksissasi.

Kielitaidot

Kielitaidot ovat tärkeitä monissa työtehtävissä, ja niiden mainitseminen CV:ssä voi tehdä siitä houkuttelevamman. Voit mainita CV:ssä kielitaitosi tason ja mahdolliset kielitutkinnot, joita olet suorittanut .

Tekniset taidot ja IT-osaaminen

IT-taidot ovat tärkeitä monissa työtehtävissä, ja niiden mainitseminen CV:ssä voi tehdä siitä houkuttelevamman. Voit mainita CV:ssä esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt näitä taitoja aiemmissa työtehtävissäsi tai harrastuksissasi .

Yhteenveto:

 • Tiimityö, tunnetaidot, ongelmanratkaisutaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot, datan analysoiminen ja raporttien laatiminen, kielitaidot sekä tekniset taidot ja IT-osaaminen ovat tärkeitä taitoja, jotka kannattaa mainita CV:ssä.
 • Käytä esimerkkejä aiemmista työtehtävistäsi tai harrastuksistasi osoittaaksesi, miten olet käyttänyt näitä taitoja käytännössä.
 • Muista nyrkkisääntö: mainitse taidot CV:ssä ja avaa esimerkkien kautta tarkemmin työhakemuksessa.

4. Kovat ja pehmeät taidot

Ero kovien ja pehmeiden taitojen välillä

Kovat taidot ovat teknisiä tai ammatillisia taitoja, jotka on hankittu koulutuksen, koulunkäynnin tai muiden oppimiseen perustuvien tekniikoiden avulla. Esimerkkejä kovista taidoista ovat ohjelmointitaidot, kielitaito ja tietotekninen osaaminen. Pehmeät taidot sen sijaan ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja suoritukseen työpaikalla, kuten viestintätaidot, ajankäytön hallinta, tarkkuus, johtamistaidot ja työmoraali. Pehmeät taidot ovat usein henkilökohtaisia luonteenpiirteitä, eivätkä niinkään työssä opittuja taitoja.

Kovien taitojen esittäminen CV:ssä

Kovat taidot esitetään usein CV:n koulutus- ja työkokemusosioissa. Voit myös luoda erillisen osion teknisille taidoille ja IT-osaamiselle, jossa voit esitellä tietoteknisiä taitojasi ja ohjelmointikielten hallintaa.

Pehmeiden taitojen esittäminen CV:ssä

Pehmeitä taitoja voidaan esittää CV:ssä eri osioissa, kuten profiilitekstissä, työkokemuksessa ja harrastuksissa. Profiilitekstissä voit kertoa lyhyesti itsestäsi ja korostaa tärkeitä pehmeitä taitojasi, kuten tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisukykyä tai tunnetaidot.

Lue lisää profiilitekstin kirjoittamisesta..

Työkokemusosiossa voit kuvata, miten olet soveltanut pehmeitä taitojasi aiemmissa työtehtävissäsi . Harrastusosiossa voit kertoa harrastuksistasi, jotka osoittavat pehmeitä taitojasi, kuten johtamistaitoja tai viestintätaitoja.

Yhteenveto:

 • Kovat taidot ovat teknisiä tai ammatillisia taitoja, jotka on hankittu koulutuksen tai oppimisen kautta.
 • Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja suoritukseen työpaikalla.
 • Esitä kovat taidot CV:ssä koulutus-, työkokemus- ja teknisten taitojen osioissa.
 • Esitä pehmeät taidot CV:ssä profiilitekstissä, työkokemuksessa ja harrastuksissa.

Osa 5: Tekniset taidot ja IT-osaaminen

Tekniset taidot ja IT-osaaminen ovat tärkeitä monilla eri aloilla, ja niiden esittäminen ansioluettelossa voi auttaa sinua erottumaan työnhakuprosessissa. Tässä osiossa käsitellään erilaisia teknisiä taitoja ja IT-osaamista, joita voit sisällyttää ansioluetteloosi.

Tietotekniset taidot

Tietotekniset taidot ovat nykypäivän työelämässä erittäin tärkeitä, ja niiden hallitseminen voi olla merkittävä etu työnhaussa. Ansioluetteloon kannattaa sisällyttää erilaisia tietoteknisiä taitoja, kuten:

 • Tekstinkäsittelyohjelmat (esim. Microsoft Word, Google Docs)
 • Taulukkolaskentaohjelmat (esim. Microsoft Excel, Google Sheets)
 • Esitysgrafiikkaohjelmat (esim. Microsoft PowerPoint, Google Slides)
 • Tietokantaohjelmat (esim. Microsoft Access, MySQL)
 • Graafiset suunnitteluohjelmat (esim. Adobe Photoshop, InDesign)
 • Ohjelmointikielet (esim. Java, C/C++, Python)

Voit myös mainita erityisosaamisesi tiettyjen ohjelmistojen tai järjestelmien käytössä, kuten asiakashallinnan ohjelmistot (CRM, esimerkiksi Salesforce) tai kirjanpito-ohjelmistot (esimerkiksi Visma) .

Kielitaito

Kielitaito on tärkeä osa monien työtehtävien suorittamista, ja sen esittäminen ansioluettelossa voi olla ratkaisevaa työpaikan saamisessa. Ansioluetteloon kannattaa sisällyttää kielitaitosi taso eri kielillä, esimerkiksi:

 • Suomi – äidinkieli
 • Ruotsi – sujuva suullinen, hyvä kirjallinen (B2)
 • Englanti – erinomainen suullinen ja kirjallinen (C1)

Voit myös kertoa, missä tilanteissa tai työpaikoissa olet käyttänyt eri kieliä.

Lisätietoa ansioluettelon laatimisesta ja erilaisten taitojen esittämisestä löydät esimerkiksi sivuilta It-taidot CV:ssä ja Miten tehdään osaamispohjainen CV?.

Osa 6. Taitojen esittäminen CV:ssä

Taitojen esittäminen ansioluettelossa on tärkeää, sillä ne voivat erottaa sinut kilpailijoista ja auttaa sinua saamaan haluamasi työpaikan[1]. Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja esitellä taitoja CV:ssä ja miten voit tehdä sen tehokkaasti.

Taitojen listaaminen

Listaa omat taitosi ja tunnista, mitkä niistä ovat yhteneväisiä työpaikan pätevyysvaatimusten kanssa[1]. Sisällytä nämä arvokkaat avainsanat ansioluetteloosi[1]. Muista olla rehellinen taitojesi suhteen ja listata vain ne, jotka ovat relevantteja hakemaasi työhön[1].

Esimerkkejä taidoista

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä taidoista, joita voit harkita lisääväsi ansioluetteloosi[7]:

 • Tekniset taidot
 • Viestintätaidot
 • Tiimityöskentely
 • Ongelmanratkaisu
 • Organisointitaidot
 • Oppimiskyky
 • Itsenäisyys
 • Projektinhallinta
 • Analytiikka
 • Aikahallinta
 • Luovuus
 • Asiakaspalvelu
 • Verkostoituminen
 • Kielitaito
 • Johtamistaidot
 • Esitystaidot
 • Myyntitaidot
 • Tekninen kirjoittaminen
 • Laadunvalvonta
 • Markkinointiosaaminen

Lisäosiot

Lisäosiot voivat olla hyödyllisiä ansioluettelossa, kun halutaan tuoda esiin lisätietoja tai vahvistaa hakijan soveltuvuutta tehtävään. Tässä joitakin yleisiä lisäosioita, joita voit harkita:

Muista, että taitojen esittäminen CV:ssä on tärkeää, mutta ole aina rehellinen ja keskity vain niihin taitoihin, jotka ovat relevantteja hakemaasi työhön.

7. Työelämätaidot vuonna 2023

Työelämässä tarvittavat taidot muuttuvat jatkuvasti, ja on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitkä taidot korostuvat kulloinkin työnantajien silmissä. Vuonna 2023 työnhakijoilta odotetaan erityisesti seuraavia työelämätaitoja:

Vuorovaikutustaidot

Kyky kommunikoida selkeästi ja rakentavasti on noussut yhä tärkeämmäksi työelämätaidoksi. On osattava ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti, kuunnella aktiivisesti ja antaa palautetta rakentavasti. Myös small talk -taidot korostuvat, sillä verkostoituminen on tärkeää.

Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot

Työntekijöiltä odotetaan kykyä tunnistaa ongelmia, analysoida vaihtoehtoja ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Luova ja kriittinen ajattelu auttaa löytämään uusia näkökulmia.

Itsensä johtamisen taidot

Itsenäinen työskentely, oman työn organisointi ja ajanhallinta ovat tärkeitä, kun työtä tehdään yhä useammin hajautetusti. Myös jatkuva oppiminen ja muutosvalmius korostuvat.

Digitaaliset taidot

Teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen on välttämätöntä useimmissa tehtävissä. Esimerkiksi some-osaaminen ja tietoturvataidot ovat tärkeitä monilla aloilla.

Tiimityötaidot

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot nousevat esiin myös tiimityössä. On osattava toimia joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja edistää yhteishenkeä.

Näiden lisäksi alakohtaiset substanssiosaamiset ovat tietysti edelleen tärkeitä. Työnhakijan on hyvä pohtia, mitkä työelämätaidoista korostuvat juuri hänen tavoittelemassaan tehtävässä, ja tuoda niitä esille osaamisessaan.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas